Ανακοίνωση Σχετικά με την Συμπερίληψη των Αποφοίτων Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής στο ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Αθήνα 04/09/2015

Ο Σύλλογος Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής (ΣΕΚΠ) ιδρύθηκε το 2014 με σκοπό την προάσπιση των επαγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα. Ειδικότερα, εντός του Συλλόγου δραστηριοποιούνται ενεργά απόφοιτοι από τα τρία λειτουργούντα Τμήματα Κοινωνικής Πολιτικής (Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) επιδιώκοντας, βάσει των ομοειδών σπουδών τους, την άσκηση του δικαιώματος να απολαμβάνουν ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Με αφορμή την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. 132812/E2/25-08-2015 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1842/26.08.2015 & ΑΔΑ: 6ΖΣΑ465ΦΘ3-97Α) με θέμα  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α’ 71/19.05.2010)», σας ενημερώνουμε ότι στο ΠΕ10 Κοινωνιολόγων συμπεριλαμβάνονται οι απόφοιτοι των εξής Τμημάτων: «Πτυχίο Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή Πτυχίο του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής».

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 14 της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αρ. 139804/B1 «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» (Φ.Ε.Κ. Β’ 2492/18.9.2014), στην οποία προβλέπονται οι αντιστοιχίες των Πανεπιστημιακών Τμημάτων για μετεγγραφές φοιτητών, ορίζεται η αντιστοίχιση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Επιπροσθέτως,  στην παρ. 19 του ιδίου ως άνω νόμου ορίζεται η αντιστοίχιση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με την εισαγωγική κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Κατά παρέκκλιση των προαναφερθέντων, ενώ τα Τμήματα α) Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και β) Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, περιλαμβάνονται στο ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων, τα αντιστοιχούντα με αυτά βάσει της ως άνω Υπουργικής Απόφασης υπ’ αρ. 139804/B1, δεν περιλαμβάνονται στο ΠΕ 10 για τους σκοπούς της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών για το 2015-2016.

Κατ’ ακολουθία διαπιστώνεται εμφανής διάκριση σε σχέση με τα παραληφθέντα από το ΠΕ 10 Τμήματα, ειδικότερα δε ως προς την ισοτιμία πρόσβασης στην αγορά εργασίας των αποφοίτων των εν λόγω τμημάτων και τούτο παρά το γεγονός ότι έχουν εκπληρώσει επιτυχώς ομοειδή Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών.

Η παράλειψη αυτή θεωρούμε ότι αποτελεί εμφανή διάκριση εις βάρος των αποφοίτων των εν λόγω τμημάτων η οποία είναι στενά συνδεδεμένη με τις επαγγελματικές προοπτικές αυτών. Και τούτο διότι διαθέτουν την θεσμική κατοχύρωση και την ουσιαστική νομιμοποίηση να ενταχθούν στο ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων, αφού τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των εν λόγω Τμημάτων είναι ομοειδή με αυτά των ενταγμένων τμημάτων σύμφωνα με την Ολομέλεια της Αρχής Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι στο σύνολο των προκηρύξεων εποπτευόμενων από άλλους φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα τα παραπάνω Τμήματα συμπεριλαμβάνονται όλα μαζί σε μία ενιαία κατηγορία. Στην κατηγορία αυτή η ειδικότητα τους αναφέρεται άλλοτε ως «Κοινωνικοί Επιστήμονες» και άλλοτε ως «Κοινωνιολόγοι». Ενδεικτικά αναφέρουμε, τα ακόλουθα:

 

  1. Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για την κοινωφελή εργασία, ΠΕ Κοινωνιολόγων και ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών

«Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας  ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή  Ιστορίας – Αρχαιολογίας – Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και  Πολιτικής Επιστήμης – Εισαγωγική Κατεύθυνση: Κοινωνικής Διοίκησης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας»

 

  1. Προκήρυξη ΙΝΕΔΙΒΙΜ εκπαιδευτών στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, ΠΕ Κοινωνιολογίας

«Πτυχιούχοι ή Μεταπτυχιακοί Κοινωνιολογίας, ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Πολιτικής Επίσης Πτυχιούχοι ή και Μεταπτυχιακοί Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και αντιστοιχία με τα ως άνω αναφερόμενα πτυχία της ημεδαπής.»

 

  1. Προκήρυξη εποπτευόμενη από τον ΑΣΕΠ, ΠΕ Κοινωνικών Σπουδών

«Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (εντός του 2002 μετονομάστηκε σε Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας) ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής»

Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε εύλογο και δίκαιο οι απόφοιτοι των Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της Κατεύθυνσης Κοινωνικής Διοίκησης του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του ΔΠΘ να συμπεριλαμβάνονται στις προκηρύξεις ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα αντίστοιχα προς αυτά Τμήματα: Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Με την αφορμή αυτή θεωρούμε αναγκαία την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των Τμημάτων και των συναφών εμπλεκόμενων φορέων, σχετικά με την επίτευξη ομοιογένειας στις αντιστοιχίες των Τμημάτων και για την διαμόρφωση ενιαίων επαγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων τους. Ο ΣΕΚΠ, από πλευράς του, δηλώνει πρόθυμος για οποιαδήποτε σχετική ενέργεια συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Με Τιμή,

 

Το Δ.Σ. του ΣΕΚΠ

 

Υλικά για την Αίτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Αφήστε μια απάντηση