Επιστολή Διαμαρτυρίας για την μη Συμπερίληψη Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Ανακοίνωση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου του Προγράμματος με τίτλο “Employment enhancement and Social Services integration in Athens Municipality ([email protected])

                                                   Αθήνα, 09/10/2017

 

Προς την Πρόεδρο του ΚΥΑΔΑ

κ. Ελένη Κατσούλη

 

Επιστολή Διαμαρτυρίας για την μη Συμπερίληψη Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Ανακοίνωση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου του Προγράμματος με τίτλο “Employment enhancement and Social Services integration in Athens Municipality ([email protected]) (Ενίσχυση της απασχόλησης και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο της Αθήνας ([email protected])

 

 

Αξιότιμη κ. Κατσούλη,

 

Η επιστολή αυτή σας αποστέλλεται με αφορμή την Ανακοίνωση για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος “Employment enhancement and Social Services integration in Athens Municipality ([email protected]) (Ενίσχυση της απασχόλησης και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο της Αθήνας ([email protected]), η οποία ανακοινώθηκε στις 29/09/2017 από το ΚΥΑΔΑ με αριθμό πρωτοκόλλου 8500.

 

Στην Ανακοίνωση αυτή διαπιστώσαμε πως οι Απόφοιτοι Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής αποκλείονται από την πρόσβαση στις θέσεις με Κωδικό Απασχόλησης 101 «Συντονιστής των Στελεχών Υποδοχής / Εξυπηρέτησης» και 103 «Στέλεχος Υποδοχής / Εξυπηρέτησης». Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως οι απόφοιτοι Κοινωνικής Πολιτικής, με βάση τις προπτυχιακές Πανεπιστημιακές σπουδές τους, διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και μπορούν να απασχοληθούν επαγγελματικά, τόσο ως ελεύθεροι επαγγελματίες, όσο και ως μισθωτοί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ως επιστημονικά ή/και διοικητικά στελέχη σε φορείς που εποπτεύουν, σχεδιάζουν, συντονίζουν, υλοποιούν και αξιολογούν κοινωνική πολιτική.

 

Θεωρούμε επομένως εύλογο να αιτηθούμε τροποποίηση της εν λόγω Ανακοίνωσης με την προσθήκη των Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στις θέσεις εργασίας με Κωδικό Απασχόλησης 101 και 103. Βρισκόμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή βοήθεια μπορεί να συμβάλλει ως προς αυτή την κατεύθυνση.

 

ΥΓ: Στο παράρτημα σας επισυνάπτουμε αναλυτικά τα επιστημονικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής.

 

Με εκτίμηση,

 

Δρ. Νίκος Κουραχάνης,

Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΚΠ

 

 

Σύλλογος Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής (sekp.gr)

 

Παράρτημα

 

Τα Επιστημονικά και Επαγγελματικά Χαρακτηριστικά των

Αποφοίτων Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής

 

 1. Εισαγωγή: Το Επιστημονικό Αντικείμενο της Κοινωνικής Πολιτικής

 

Η Κοινωνική Πολιτική συνιστά τη συλλογική προσπάθεια της κοινωνίας για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων και την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών. Αυτό επιχειρείται μέσω θεσμικών – ρυθμιστικών παρεμβάσεων και πολιτικών αναδιανομής με στόχο την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Κοινωνική Πολιτική αποτελεί ένα διεπιστημονικό πεδίο, το οποίο αντλεί θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία από συγγενείς επιστημονικούς κλάδους, όπως η κοινωνιολογία, η πολιτική και η οικονομική επιστήμη, η ιστορία, το δίκαιο, η ψυχολογία, η κοινωνική εργασία, και η κοινωνική ανθρωπολογία. Στους τομείς παρέμβασης της περιλαμβάνονται πεδία όπως η κοινωνική ασφάλιση, η κοινωνική πρόνοια, η προστασία της υγείας, η απασχόληση, η εκπαίδευση, η μετανάστευση, η κατοικία, η αντεγκληματική πολιτική, η ισότητα των φύλων και η προστασία του περιβάλλοντος. Η Κοινωνική Πολιτική είναι πρωτίστως μια δημόσια πολιτική και το κράτος είναι ο επιτελικός φορέας σχεδιασμού και διαμόρφωσης της, συνεπικουρούμενο από την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα, τους διεθνείς οργανισμούς και τους ευρωπαϊκούς φορείς, καθώς επίσης και από τις τοπικές αρχές.

 


 

 1. Γνώσεις, αντιληπτικές ικανότητες  και δεξιότητες των Αποφοίτων Κοινωνικής Πολιτικής

 

Οι Απόφοιτοι των Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής Γνωρίζουν Επαρκώς:

 

 • Τις θεωρίες, το εύρος και τις μεθόδους άσκησης, τις κύριες αντιλήψεις, την προέλευση και την ανάπτυξη των θεσμών κοινωνικής πολιτικής όπως αυτές αποτυπώνονται στη διεθνή και εθνική ακαδημαϊκή βιβλιογραφία συνολικά αλλά και σε επιμέρους πεδία (κοινωνική ασφάλιση, πρόνοια, υγεία, απασχόληση, εκπαίδευση, μετανάστευση, κατοικία, κλπ).
 • Τις υπερεθνικές, εθνικές και υπο-εθνικές διαστάσεις (πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές) της κοινωνικής πολιτικής συμπεριλαμβανομένων των Διεθνών και άλλων Υπερεθνικών Οργανισμών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Εθνικού Κράτους, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας των Πολιτών.
 • Τις σημαντικότερες πηγές άντλησης στοιχείων για την Κοινωνική Πολιτική και τις κύριες ερευνητικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή, την ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων και την εκπόνηση επιστημονικών μελετών κοινωνικής πολιτικής συνολικά αλλά και στα επιμέρους πεδία της.

 

Οι Απόφοιτοι των Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής Αντιλαμβάνονται Επαρκώς:

 

 • Τη διεπιστημονικότητα στην προσέγγιση των θεμάτων της Κοινωνικής Πολιτικής.
 • Τις διαφορετικές αντιλήψεις και απόψεις αναφορικά με τα κοινωνικά προβλήματα και τους προτεινόμενους τρόπους αντιμετώπισής τους.
 • Τις διαφορετικές επιδράσεις των παρεμβάσεων της Κοινωνικής Πολιτικής στις διαφορετικές κοινωνικές, πολιτισμικές και εθνοτικές ομάδες και τους τρόπους που εκείνες αλληλεπιδρούν με την Κοινωνική Πολιτική.
 • Τις αξίες και τις αρχές που διακατέχουν τις διαφορετικές μεθόδους άσκησης της κοινωνικής πολιτικής.

 

Οι Απόφοιτοι Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής Αποκτούν τις Παρακάτω Δεξιότητες:

 

 • Να χρησιμοποιούν τις καθιερωμένες θεωρίες και έννοιες της κοινωνικής πολιτικής και των άλλων κοινωνικών επιστημών για να αναλύουν πως οι κοινωνικές ανάγκες, τα κοινωνικά προβλήματα, οι κοινωνικές μεταβολές και οι πολιτικές αντιμετώπισής τους διαμορφώνονται και γίνονται κατανοητές στο εθνικό και το διεθνές περιβάλλον.
 • Να αναζητούν, χρησιμοποιούν και αξιολογούν ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που απορρέουν από τις κοινωνικές έρευνες και άλλες ερευνητικές δημοσιεύσεις.
 • Να αναλαμβάνουν από μόνοι τους ή σε συνεργασία με άλλους τη διερεύνηση κοινωνικών θεμάτων και προβλημάτων. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται οι δεξιότητες προσδιορισμού του προβλήματος, συλλογής, αποθήκευσης και χειρισμού των στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων των δευτερογενών στοιχείων, άλλων πληροφοριών και της χρήσης αρχειακών πηγών) και την διαμόρφωση συνεκτικών και τεκμηριωμένων απόψεων, η παρουσίαση σαφών συμπερασμάτων και προτάσεων.
 • Να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να θέτουν προτεραιότητες και να επιλύουν κοινωνικά προβλήματα, μέσω μεθοδικής και οργανωμένης προσέγγισης.
 • Να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνικές και τα προγράμματα λογισμικού που χρησιμοποιούνται στην ποσοτική και ποιοτική έρευνα των κοινωνικών προβλημάτων και αναγκών.

 


 

 1. Τρόποι απόκτησης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των Αποφοίτων Κοινωνικής Πολιτικής

 

Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την απόκτηση της επαγγελματικής επάρκειας του επιστημονικού στελέχους κοινωνικής πολιτικής αποκτούνται έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση σπουδών σε τμήματα ΑΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής που θεραπεύουν την επιστήμη της κοινωνικής πολιτικής και συνοδεύονται από Πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μετά από εξετάσεις όπως αυτές προβλέπονται από τη νομοθεσία και τους κανονισμούς των οικείων ιδρυμάτων.

 

 1. Δυνατότητες Απασχόλησης και Επαγγελματικές Προοπτικές των Αποφοίτων Κοινωνικής Πολιτικής

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποκτηθέντα επαγγελματικά και επιστημονικά  χαρακτηριστικά οι απόφοιτοι κοινωνικής πολιτικής διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που διασφαλίζουν ότι μπορούν να απασχοληθούν επαγγελματικά, τόσο ως ελεύθεροι επαγγελματίες, όσο και ως μισθωτοί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ως εξής:

 

 • Ως επιστημονικά ή/και διοικητικά στελέχη σε φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα (όπως υπουργεία, περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ανεξάρτητες Αρχές, κλπ.) που εποπτεύουν, σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν κοινωνική πολιτική (σε τομείς όπως η κοινωνική ασφάλιση, η πρόνοια, η υγεία, η απασχόληση, η εκπαίδευση, η κατάρτιση και δια βίου μάθηση, η μεταναστευτική πολιτική, η κατοικία, η αντεγκληματική πολιτική, η σωφρονιστική, η κοινωνική εργασία, η περιβαλλοντική πολιτική, η ισότητα των φύλων, η συμβουλευτική και ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η απεξάρτηση, η ψυχική υγεία, η προστασία και επανένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων κλπ.)

 

 • Ως επιστημονικά ή/και διοικητικά στελέχη σε φορείς του ιδιωτικού κερδοσκοπικού τομέα, που εποπτεύουν, σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν κοινωνική πολιτική (σε τομείς όπως η κοινωνική ασφάλιση, η πρόνοια, η υγεία, η απασχόληση, η εκπαίδευση, η κατάρτιση και δια βίου μάθηση, η μεταναστευτική πολιτική, η κατοικία, η αντεγκληματική πολιτική, η σωφρονιστική, η κοινωνική εργασία, η περιβαλλοντική πολιτική, η ισότητα των φύλων, η συμβουλευτική και ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η απεξάρτηση, η ψυχική υγεία, η προστασία και επανένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων κλπ.)

 

 • Ως επιστημονικά ή/και διοικητικά στελέχη σε φορείς του τρίτου τομέα της οικονομίας (ΜΚΟ, κοινωνική οικονομία, συνεταιρισμοί, σωματεία και συνδικάτα όλων των βαθμίδων κλπ.) που εποπτεύουν, σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν κοινωνική πολιτική (σε τομείς όπως η κοινωνική ασφάλιση, η πρόνοια, η υγεία, η απασχόληση, η εκπαίδευση, η κατάρτιση και δια βίου μάθηση, η μεταναστευτική πολιτική, η κατοικία, η αντεγκληματική πολιτική, η σωφρονιστική, η κοινωνική εργασία, η περιβαλλοντική πολιτική, η ισότητα των φύλων, η συμβουλευτική και ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η απεξάρτηση, η ψυχική υγεία, η προστασία και επανένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων κλπ.)

 

 • Ως ερευνητές, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς σε υπερεθνικό (ΕΕ και διεθνείς οργανισμοί), εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ειδικευμένοι στο σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την ανάλυση εμπειρικών ερευνών και την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς πόρους.

 

 • Ως εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, για τη διδασκαλία μαθημάτων σχετικών με το αντικείμενο της επιστήμης τους στους κλάδους Π10, Π13 και Π72. Επίσης ως Εκπαιδευτές Δια Βίου Μάθησης σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και συναφείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, φορείς. Τέλος, ως μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία.

Αφήστε μια απάντηση