Πρόσκληση Ενδιαφέροντος: Χαρτογράφηση Φορέων ΚΠ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Χαρτογράφηση Φορέων Κοινωνικής Πολιτικής

 

Γενικός Συντονισμός: Νίκος Κουραχάνης

(δήλωση συμμετοχής στο [email protected])

 

Που αποσκοπεί:

Η χαρτογράφηση των φορέων κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα αποσκοπεί στη συγκέντρωση του συνόλου των δυνητικών φορέων απασχόλησης αποφοίτων αντίστοιχων Τμημάτων. Σε δεύτερο επίπεδο, θα υπάρξει οργανωμένη επικοινωνία με αυτούς από τον ΣΕΚΠ. Στόχος της διαδικασίας είναι η συμπερίληψη των αποφοίτων κοινωνικής πολιτικής στις προκηρύξεις του κάθε φορέα. Επομένως, η αναζήτηση των φορέων από κάθε επιτροπή πρέπει να είναι εξονυχιστική με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή συλλογή οργανισμών (από τον μεγαλύτερο Διεθνή οργανισμό που διαθέτει παράρτημα στην Ελλάδα μέχρι τον τελευταίο τοπικό φορέα της επαρχίας). Το πρωτογενές υλικό που θα συγκεντρωθεί θα είναι διαθέσιμο για επιστημονική επεξεργασία στον ΣΕΚΠ και με δομή αντίστοιχη με αυτή που θα στελεχωθούν οι επιτροπές.

 

Ενδεικτικές Επιτροπές Κοινωνικής Πολιτικής:

 • Κοινωνική Ασφάλιση
 • Κοινωνική Πρόνοια
 • Πολιτική Υγείας
 • Κοινωνική Φροντίδα
 • Πολιτική Απασχόλησης
 • Μεταναστευτική Πολιτική
 • Εκπαιδευτική Πολιτική (Στελέχωση από Απόφοιτους Πανεπιστημίου Πελοποννήσου)
  • Επιτροπή Φορέων Τυπικής Εκπαίδευσης
  • Επιτροπή Φορέων Μη Τυπικής Εκπαίδευσης
 • Πολιτικές Φύλου
 • Στεγαστική Πολιτική
 • Αντεγκληματική Πολιτική

 

Πρόσθετες (Οριζόντιες) Επιτροπές:

Οι οριζόντιες επιτροπές αποσκοπούν στη διασταύρωση των φορέων ανά θεματική επιτροπή υπό ένα διαφορετικό πρίσμα. Εδώ επιχειρείται η συγκέντρωση και κωδικοποίηση των φορέων σε ένα οριζόντιο επίπεδο με στόχο την ενδυνάμωση της εγκυρότητας του εγχειρήματος και της επαλήθευσης των ευρημάτων των επιτροπών. Για τις ανάγκες αυτής της διαδικασίας δημιουργούνται δύο πρόσθετες επιτροπές.

 • Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική (θα στελεχωθεί από το Μεταπτυχιακό «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου)
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Κοινωνία των Πολιτών

 

Ποια είναι η Δομή των Επιτροπών:

Οι επιτροπές χωρίζονται ανά πεδίο κοινωνικής πολιτικής (π.χ. κοινωνική ασφάλιση ή μετανάστευση ή απασχόληση, κλπ). Οι επιτροπές απαρτίζονται από ένα συντονιστή και από τρία έως πέντε μέλη. Συντονιστής της ομάδας τοποθετείται ένας Υποψήφιος Διδάκτωρ με ερευνητικά ενδιαφέροντα στην αντίστοιχη περιοχή διερεύνησης. Μέλη της ομάδας τοποθετούνται προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές με ενδιαφέροντα στους αντίστοιχους τομείς κοινωνικής πολιτικής.

 

Καθήκοντα Συντονιστή Επιτροπής:

Ο Συντονιστής της επιτροπής αναλαμβάνει να οργανώσει και να επιβλέψει τα μέλη της ομάδας. Επίσης να συμβάλει, όπου χρειάζεται, για την συλλογή των πρωτογενών δεδομένων. Ο Συντονιστής επιφορτίζεται την ομαλή και έγκαιρη διεκπεραίωση των διαδικασιών μέσα στις προβλεπόμενες χρονικές προθεσμίες. Παράλληλα, αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ του γενικού συντονιστή και των μελών της επιτροπής που επιβλέπει. Κύριο καθήκον του Συντονιστή της Επιτροπής είναι η επιμέλεια της δουλειάς των μελών της επιτροπής και η σύνταξης της τελικής έκθεσης που θα κατατεθεί στον γενικό συντονιστή.

 

Καθήκοντα Μελών Επιτροπής:

Τα μέλη της επιτροπής έχουν ως βασική υποχρέωση την λεπτομερή αναζήτηση, τον εντοπισμό και την συγκέντρωση όλων των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο διερεύνησης τους. Για παράδειγμα, τα μέλη της επιτροπής μετανάστευσης του ΣΕΚΠ έχουν ως αρμοδιότητα να συγκεντρώσουν όλους τους φορείς που ασχολούνται με την μετανάστευση στην Ελλάδα: Διεθνείς Οργανισμοί (π.χ. ΔΟΜ), Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Frontex), Φορείς Κεντρικού Επιπέδου (π.χ. Γενική Γραμματεία Μετανάστευσης Υπουργείου Εσωτερικών), Φορείς Τοπικού Επιπέδου (π.χ. Διευθύνσεις Αλλοδαπών Περιφέρειας / Δήμων), Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών (π.χ. ΜΚΟ που ασχολούνται με μετανάστες). Κύριο εργαλείο αναζήτησης αυτών των φορέων είναι το διαδίκτυο με λέξεις κλειδιά. Επιθυμητές είναι και οι επιτόπιες επισκέψεις σε φορείς για συγκέντρωση έντυπου υλικού και πληροφοριών.

 

Δομή για την Κωδικοποίηση των Φορέων:

Τα μέλη κάθε επιτροπής, όπως και ο συντονιστής στην τελική επιμέλεια του, οφείλουν να τηρούν στην κωδικοποίηση των φορέων την ακόλουθη δομή:

α) Ονομασία και Θεσμική υπόσταση φορέα

β) ιστορική εξέλιξη

γ) Αρμοδιότητες (πολιτικές) και ομάδες παρέμβασης

Αυτή η δομή θα ακολουθείται για κάθε φορέα που θα καταγράφεται

 

Προβλεπόμενες Προθεσμίες:

Τα μέλη κάθε επιτροπής σε συνεννόηση με τους συντονιστές οφείλουν να παραδώσουν το υλικό που κωδικοποίησαν μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Στη συνέχεια οι Συντονιστές υποχρεούνται να επεξεργαστούν και να παραδώσουν την τελική κωδικοποίηση μέχρι την Παρασκευή 8 Αυγούστου. Οι συντονιστές μπορούν να προβούν σε συμπληρωματικές διερευνήσεις στους φορείς με την μορφή συνεντεύξεων για την καλύτερη διασταύρωση των δεδομένων.

 

Παραδοτέο:

Το τελικό παραδοτέο θα ετοιμαστεί από τον γενικό συντονιστή σε συνεργασία με τους συντονιστές των επιμέρους επιτροπών μέχρι την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, ώστε με την έναρξη της νέας σεζόν να υπάρξουν οι παρεμβάσεις του ΣΕΚΠ. Το παραδοτέο θα αποτελέσει τη βάση για την χάραξη μιας συνολικής εξωστρεφούς καμπάνιας του ΣΕΚΠ για την διεκδίκηση των επαγγελματικών προοπτικών αποφοίτων κοινωνικής πολιτικής. Παράλληλα θα αποτελέσει μια πρώτη μορφή για αξιολόγηση περαιτέρω επιστημονικής αξιοποίησης αυτής της συλλογικής προσπάθειας.

 

Η απόφαση εμπλοκής στο εγχείρημα προϋποθέτει υπευθυνότητα, συνέπεια και συστηματική επικοινωνία μεταξύ Γενικού Συντονιστή και Συντονιστών / Συντονιστών και Μελών των Επιτροπών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

 

***

Παράδειγμα Χαρτογράφησης Πεδίου Κοινωνικής Πολιτικής

 

Βήματα

 

Βήμα 1: Ο Συντονιστής της Επιτροπής προχωρά σε εσωτερική κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών. Η επιμέρους ανάθεση καθηκόντων συντελείται σε τέσσερα επίπεδα:

 • Υπερεθνικό: Διεθνείς Οργανισμοί και Ευρωπαϊκά Όργανα με Παραρτήματα στην Ελλάδα
 • Εθνικό: Υπουργεία, Οργανισμοί και εν γένει κεντρικές κρατικές υπηρεσίες
 • Τοπικό: Περιφέρειες και Δήμοι
 • Κοινωνία των Πολιτών: ΜΚΟ, Συνεταιρισμοί, ακόμη και Ιδιωτικοί Φορείς

 

Βήμα 2: Τα μέλη της ομάδας έχοντας αναλάβει τις αρμοδιότητες τους αναζητούν μέσω διαδικτύου τους αντίστοιχους φορείς και συλλέγουν τα πρωτογενή δεδομένα όπως περιγράφονται στις αρχικές οδηγίες. Κάλλιστα στους πιο βασικούς πραγματοποιούν και τηλεφωνικές συνεντεύξεις.

 

Βήμα 3: Ο Συντονιστής κάθε επιτροπής συγκεντρώνει τα δεδομένα από τα μέλη της ομάδας του. Τα επιμελείται, προχωρά σε ομογενοποίηση τους, συμπληρώνει τα κενά όπου απαιτείται και τα στέλνει στον γενικό συντονιστή ο οποίος θα κάνει την συνολική επιμέλεια του κειμένου.

 

Ακολουθεί Αναλυτικό Παράδειγμα

 

Παράδειγμα Χαρτογράφησης της Επιτροπής Στεγαστικής Πολιτικής

 

 

Μέλος 1 Επιτροπής Στεγαστικής Πολιτικής: Υπερεθνικοί Φορείς

 

Ονομασία: FEANTSA

Θεσμική Υπόσταση: Ευρωπαϊκή ΜΚΟ με την υποστήριξη της ΕΕ

Έτος Ίδρυσης: 1989

Ιστοσελίδα: www.feantsa.org

 

 

Περιγραφή: Η FEANTSA είναι η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία των Εθνικών Οργανώσεων που ασχολούνται με τους άστεγους, ιδρύθηκε το 1989 σαν Ευρωπαϊκή ΜΚΟ με σκοπό να προλάβει ή  να διαχειριστεί την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό σε ανθρώπους που απειλούνται από την απώλεια στέγης ή είναι ήδη άστεγοι.

 

Αρμοδιότητες: Προαγωγή διαλόγου και έρευνας επάνω σε ζητήματα έλλειψης στέγης

 

Ομάδες Παρέμβασης: Υπό έξωση νοικοκυριά, Άστεγοι, Φιλοξενούμενοι, Διαμένοντες σε ιδρύματα

 

Μέλος 2 Επιτροπής Στεγαστικής Πολιτικής: Κρατικοί Φορείς

 

Ονομασία: Τμήμα Προστασίας Ευπαθών Ομάδων, Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΔΔ

Έτος Ίδρυσης:

Ιστοσελίδα: http://www.ypakp.gr/

Περιγραφή: Τμήμα της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας επιφορτισμένο με τον σχεδιασμό πολιτικών για τους πιο αδύναμους κοινωνικοοικονομικά πολίτες. Ασχολείται με άστεγους, Ρομά, ανασφάλιστους, όσους πλήττονται από φυσικές καταστροφές κλπ. Παλαιότερα ήταν επιφορτισμένο και με προγράμματα λαϊκής κατοικίας.

 

Αρμοδιότητες: http://www.ypakp.gr/texts/editor_uploads/pronoiaka/P2a.pdf

Ομάδες Παρέμβασης: Παλιννοστούντες, Ομογενείς, Άστεγοι, Θεομηνιόπληκτοι, Χρήστες Ουσιών, Άποροι

 

Μέλος 4 Επιτροπής Στεγαστικής Πολιτικής: Τοπικοί Φορείς

 

 

Ονομασία: ΚΥΑΔΑ (Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων)

Θεσμική Υπόσταση: Δημοτικό Ίδρυμα

Έτος Ίδρυσης: 2005

Ιστοσελίδα: https://www.cityofathens.gr/organotiki-domi-dimoy-athinaion/dimotikoi-foreis/kentro-ypodoxis-astegon-dimoy-athinaion-k-y-d

Περιγραφή: Το ΚΥΑΔΑ στοχεύει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων στέγασης, σίτισης, υγείας και επανένταξης των αστέγων που ζουν στην πόλη καθώς και η υποστήριξη των πολιτών και των οικογενειών που, ενώ δεν είναι άστεγοι, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά τους. Τα προγράμματα υποστήριξης των ευπαθών ομάδων σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Κ.Υ.Α.Δ.Α.

Αρμοδιότητες: Ανοιχτό Κέντρο Σίτισης Αστέγων, Ξενώνας Στέγασης, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Αθηναϊκή Αγορά (Παροχή Ρουχισμού), Κόμβος Αλληλοβοήθειας

 

Ομάδες Παρέμβασης: Άστεγοι, Άποροι

 

Μέλος 4 Επιτροπής Στεγαστικής Πολιτικής: ΜΚΟ

Ονομασία: Κλίμακα

 

Θεσμική Υπόσταση: ΝΠΙΔ / ΜΚΟ

Ιστοσελίδα: http://www.klimaka.org.gr/js/index.php/

Έτος Ίδρυσης: 2000

Περιγραφή: Οι δράσεις της Κλίμακας στοχεύουν τόσο στην διάθεση υπηρεσιών ψυχικής υγείας όσο και στην υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Προσφέρει υπηρεσίες ιατρικές, ψυχοκοινωνικές, ειδικής υποστήριξης και φροντίδας σε άτομα και ομάδες ευπαθείς με πολλαπλά προβλήματα που χρήζουν συστηματικής και ολοκληρωμένης παρέμβασης. Συμβάλλει στον περιορισμό των ανισοτήτων, στις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στα δημόσια αγαθά, στην αύξηση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού.

 

Αρμοδιότητες: Κέντρο Ημέρας Αστέγων, Ξενώνας Αστέγων, Πρόγραμμα Απασχόλησης Αστέγων στην Ανακύκλωση Χαρτιού, Έρευνα

 

Ομάδες Παρέμβασης: Άστεγοι

 

***

Αφήστε μια απάντηση